Wijk info

Geachte bewoners,

Wellicht is dit de laatste nieuwsbrief namens de wijkvereniging. In deze nieuwsbrief graag aandacht voor twee onderwerpen:

 • Initiatief Stadsstrand Bolsward

 • Verkenning tot opheffen Wijkvereniging De Middelsee

Initiatief Stadsstrand Bolsward
Zoals jullie misschien al hebben gehoord heeft Stichting Tsjillen een initiatief opgezet om een stadsstrand te realiseren in Bolsward.
Voor dit initiatief vragen ze aandacht en draagvlak van de bewoners in heel Bolsward. Vanuit het draagvlak hopen ze uiteindelijk een werkgroep samen te stellen.
Deze werkgroep kan dan verder met de uitwerking van het idee. Op deze manier hoopt de Stichting dat het stadsstrand een initiatief wordt van en door de bewoners van heel Bolsward.  

Via de wijkverenigingen in Bolsward vragen ze of het initiatief meer ruchtbaarheid gegeven kan worden via onze nieuwsbrief. Bij deze! Daarnaast zoekt de stichting enthousiastelingen die samen een werkgroep willen vormen om richting realisatie te gaan. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via e-mail: info@tsjilleninbolsward.nl.

Verkenning tot opheffen Wijkvereniging De Middelsee

Minder positief nieuws is het feit dat er geen aanmeldingen zijn gedaan voor kandidaat bestuursleden. De Wijkvereniging heeft daarmee geen toekomst meer. Deze conclusie hebben we gedeeld met wethouder Offinga van de gemeente. Hij betreurt het zeer dat er geen toekomst is voor de wijkvereniging, maar is anderzijds realistisch. Zonder geen kandidaat bestuursleden houd het op.

De wijkvereniging kan niet zomaar opgeheven worden. Dit zal tijdens een algemene ledenvergadering besloten moeten worden. Daarnaast moet er een voorstel worden gemaakt voor een logische en passende bestemming van de baten van de vereniging.

Het bestuur stelt voor om een klein ‘startkapitaal’ te parkeren bij de gemeente. Mocht er in de toekomst een nieuwe wijkvereniging worden opgericht, dan is er een (financiële) basis voor de toekomst. Daarnaast stelt het bestuur voor om de resterende baten te investeren in het verbeteren van het speeltoestel aan de Ugolaan, de kabelbaan aan de Fjilden en wellicht nog andere upgrades van bestaande speeltoestellen.

Dit voorstel zal tijdens de ledenvergadering op 14 februari aanstaande worden voorgelegd. Bij positief besluit zal per 14 februari een einde komen aan Wijkvereniging de Middelsee.

Een officiële uitnodiging voor de ledenvergadering volgt binnenkort.

Via deze weg kondigen wij de jaarlijkse Wijkschouw weer aan.
Deze schouw is even minder zichtbaar geweest, maar willen we weer actief oppakken.


Echter voor een geslaagde Wijkschouw hebben wij uw hulp nodig.


Heeft  u een aandachtspunt of een probleem in uw straat of in onze wijken? Geef dit aan ons door! Samen met een delegatie van de gemeente, wijkvereniging en onze wijkagent bespreken we uw input tijdens een wandeling door de wijk. De aangemelde aandachtspunten bespreken we dan ter plaatse.

Welke aandachtspunten zijn belangrijk voor een wijkschouw?


Dat kan van alles zijn. Misschien zijn er zaken waaraan u zich ergert. Misschien heeft u een goed idee of advies voor de gemeente. Geef het a.u.b. aan ons door vóór 1 juli. Dit kunt u doen via ons e-mailadres info@wvdemiddelsee.nlMaar let op: kleine zaken die stuk zijn (bijvoorbeeld openbare verlichting) of een overvolle prullenbak kunt u direct melden via het digitale formulier Openbare ruimte op de website van de gemeente.


Ook meldingen over overlast door personen of bedrijven, zoals geluidsoverlast, parkeeroverlast of overlast door loslopende dieren kunt u via de website melden.


Melding openbare ruimte / overlast gemeente Sudwest fryslan


Wij rekenen op uw inbreng.


Beste buurtbewoners,

Eindelijk is het zover.

Op woensdagmiddag 12 juli om 17.00 uur zal voorzitter van de wijkvereniging Richard van der Molen de wijkvisie overhandigen aan wethouder Offinga.

Dit doen we bij woonzorgcentrum Huylckenstein. Een belangrijke locatie in onze wijk. Daarnaast zijn 2 ambities uit de wijkvisie inmiddels in die omgeving gerealiseerd:

De aanleg van de Jeu de Boulesbaan en de reconstructie van de fietsoversteek Eekwerdlaan.

De wijkvisie kunt u bekijken op onze website www.wvdemiddelsee.nl

Beste buurtbewoners,

Zoals jullie hebben kunnen gezien is de gemeente gestart met werkzaamheden aan het veldje Ridderburg e.o. Dit heeft een tijd op zich laten wachten, enerzijds in verband met financiën, maar anderzijds ook in verband met vooronderzoek en grondonderzoek. Inmiddels zijn op en nabij het veld de drainageputten opgespoord en vrijgemaakt. Hiervoor heeft de gemeente ook struiken moeten rooien omdat deze deels op de putten stonden. De liggende drainage is doorgespoten en weer schoon gemaakt. Het lijkt een goed effect te hebben: de doorstroom is weer op gang gekomen. We schatten dan ook in dat het veld vanaf heden veel beter gedraineerd en dus ook veel beter te gebruiken is. Dit is de eerste stap geweest. Daarnaast wordt/is begonnen met het aanbrengen van nieuwe bomen en struiken. Dit zoveel mogelijk aansluitend bij het door jullie aangeleverde plaatje c.q. de wensen vanuit de omgeving. Langs het pad worden bomen aangebracht, en ook langs het pad dat rechtdoor loopt over het veldje komen nieuwe bomen (zie bijgevoegde plaatje voor een idee). Er ontstaat dus echt een laantje.

Daarna wil de gemeente ook nog gaan kijken naar het aanbrengen voor de gevraagde tegels/platen in het gras waarop de containers geplaatst kunnen worden. Realiseren van extra parkeervakken is vooralsnog nog niet aan de orde (geen budget). Hetzelfde geldt voor de speeltoestellen.

Beste bewoners,

Het heeft ons heel veel tijd en energie gekost maar eindelijk kunnen we u melden dat de overgang (Eekwerdlaan) van de Brekken naar Huylckestein wordt aangepast.
De overgang zal een stuk veiliger en duidelijker zijn voor alle verkeersdeelnemers.
De werkzaamheden zullen maximaal twee weken duren.

Als bestuur zijn wij erg blij, u de wijkvisie te kunnen en mogen presenteren. De wijkvisie is tot stand gekomen door samen werking van wijkbewoners en bestuursleden.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hun bijdrage hebben gedaan aan de wijkvisie.

Wilt u ook in beweging komen of nieuwe contacten leggen? Maar weet u niet wat er allemaal te doen is in Bolsward? Kom dan naar de Beweeginstuif voor senioren. Hier kunt u onder andere kennis maken met de volgende activiteiten:

• Badminton

• Volleybal

 • Nordic Walking

• Volksdansen

• Klaverjassen

• Tennis

• Bridgen

• algemene beweeggroepen

• Yoga/Pilates

De dag wordt muzikaal ondersteund door Bauke Kooiker Neem zaalschoenen en/of sportieve kleding mee.

Voor Bolsward zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor maaltijdbezorging.

Het gaat om 2 verschillende vormen van bezorgen;

 • bezorgen van uitbrengmaaltijden in Bolsward e.o.
  • u bent in bezit van auto, u ontvangt reiskostenvergoeding
  • tijdsinvestering 30-60 minuten (starttijd rond 11.30 uur)
 • bezorgen van uitbrengmaaltijden in Heechhout en in de aanleunwoningen bij Huylckenstein
  • geen auto nodig, dit is een looproute 
  • tijdsinvestering max 30 minuten.

Indien u interesse heeft kunt u contact leggen met dhr Steenhuis (0515 574845

Onlangs hebben wij u geinformeerd over het voorstel m.b.t. het maaibeleid van de gemeente ter hoogte van de Rnne.

De gemeente heeft een definitief besluit genomen. In de bijlage wordt hun besluit onderbouwd.

Sinds enige tijd heerst er nogal wat onrust bij de bewoners van Eekwerd 1 vanwege het maaibeleid van de gemeente Sdwest-Fryslan.
Vanwege bezuiningen wordt er minder vaak gemaaid op sommige plaatsen. Dit heeft als resultaat dat er velden onstaan waarop veel bloemen en bloeiend gras voor langere tijd zullen groeien.
Niet iedereen is daar blij mee. Doordat buurtbewoners hun ongenoegen kenbaar hebben  gemaakt bij de gemeente, heeft deze besloten om deze specifieke lokatie te heroverwegen.

Voor meer informatie zie pdf-bestand

Het verslag van de wijkschouw 2013.
De gemeente steld u graag de Buurt Boa's voor. Boa staat voor Buitengewoon Opsporings Ambtenaar.
Sinds de start van de nieuwe gemeente voeren zij een zogenaamd kernenbeleid. Klik op het icoontje rechts voor uitleg hierover.
Via deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken met betrekking het groot onderhoud. Klik op het icoontje rechts voor meer info.

 
In April jl. zijn er op het terrein aan de Fjilden door de gemeente enkele nieuwe speeltoestellen geplaatst. Ook is de ondergrond aangepakt d.m.v. het aanleggen van drainage.
Het is de bedoeling dat alle speelvelden en de speeltoestellen worden gecontroleerd op de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Wij willen graag waarnodig en financieel mogelijk, de speelterreinen verbeteren. Zo hebben wij week 25, minigoaltjes geplaatst op het speelveld op de Him.

Op locatie Prinsenburg zullen, helaas pas na de zomer, de huidige doelen worden vervangen, voor stalen "hufterproof" doelen. De aanschaf hiervan is tot stand gekomen door de goede samenwerking tussen de gemeente Sûdwest Fryslan , Elkien en Wv De Middelsee. Door ieder een derde van de aanschafkosten op zich te nemen. Het is van groot belang voor alle partijen om een goede, veilige en kindvriendelijke omgeving te creëren.

De gemeente Sûdwest Fryslan heeft in deze periode een groeninventarisatie gepland.
Dit houdt in dat er wordt gekeken naar alle bomen en struiken en beplanting in Bolsward. Bijvoorbeeld; Hoe is de gezondheid van de bomen (bomen op de Fjilden zijn niet gezond) en moeten zij daardoor weg gehaald worden of zijn er maatregelen te nemen waardoor ze kunnen worden behouden. Zijn er struiken in de omgeving van bv een speelterrein die een belemmering zijn voor de kinderen. Dit zijn maar een aantal voorbeelden.

U ziet; er zijn al heelwat instanties bezig met de leefbaarheid van uw wijk.
Maar we zijn er nog niet.
Wij willen graag van u weten wat u van de leefbaarheid in uw wijk vindt. Misschien heeft u wel een idee hoe bepaalde zaken anders zouden kunnen. Of zijn er zaken of situaties waar u van denkt dit kan echt niet.
Laat het ons dan weten dan kunnen wij proberen om hier verandering in aan te brengen. En denk dan niet: "ach de buren geven het wel even door" maar stuur zelf even een mailtje naar info@wvdemiddelsee.nl

Wij hopen spoedig iets van u te horen.

Namens het bestuur,

 


De gemeente Súdwest Fryslân geeft aan dat de mening van de burger mee telt.
In dit kader wordt er regelmatig overleg gepleegd met de wijk/buurt-verenigingen in Bolsward.

De wijk/buurt-vereniging wordt door de gemeente gezien als volwaardig gesprekspartner en kan in heel veel gevallen bepalend zijn. Het is dan ook de bedoeling, dat een vertegenwoordiger vanuit de vereniging regelmatig in gesprek zal zijn met de gemeente, om de gevoelens te profileren vanuit de wijk.
Dit kan alleen maar werken als de bewoners van de wijk hun ideeen en meningen kenbaar maken aan het bestuur van de vereniging.

Kortom de vertegewoordiger van onze wijk (ondergetekende) is uw spreekbuis richting de gemeente. Hij heeft daarom input nodig van wat er leeft bij de bewoners.

Onlangs het de gemeente i.s.m. de wijk/buurt-verenigingen, Elkien, Marne College en Timpaan een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek hebben de vertegenwoordigers van de verenigingen hun mening geven op een aantal vragen.
De resultaten van dit onderzoek staan in het pdf bestand.
Mochten er dingen zijn die u wilt toevoegen, of zijn er dingen waar u het niet mee eens bent, laat dit dan even weten. Dan kunnen wij dit in het eerst volgend overleg aangeven, zoniet eerder.

Namens het bestuur,
Vriendelijke groet,

Richard van der Molen
voorzitter Wijkvereniging De Middelsee.